Barkada salla

Published July 31, 2020. 11:18am. By MUHAMMAD. Under Fasaha tv

Yaune muke mi cike dafarin ciki kan wanan ranar goma zulqida 10;22;1041http://zamaniweb.com/administrator/files/20/07/404/background_change_pro1590472860746.jpg

Share this on:

Be the first to comment on "Barkada salla"

Publish Comment

Name:

Email Address:

Comment:

Captcha verify:
hoton CAPTCHA

Nakune karamin marubuci UK ALI

Barka, wannan shi ne bangaren bayani game da mai wallafa. A wannan shafi na fasaha tv bama yada banna


Related Posts

  • Hoto Meye digiri
    Digiri wanini abune da ake samuwa ta hanyar yawa ku darajar wani abu Misali (1)DIGIRI FANIN KARATU mafiyawa munsan digiri anayin shine taha...Read more

Blog Categories