Meye digiri

Published August 25, 2020. 5:33pm. By MUHAMMAD. Under Fasaha tv

Digiri wanini abune da ake samuwa ta hanyar yawa ku darajar wani abu Misali(1)DIGIRI FANIN KARATUmafiyawa munsan digiri anayin shine tahan yar karatu bayan gama wata makaranta kamar jami.a miyasa ake kiransa da digiri? Sabuda karatune dayazamu mai yawangaske (2)DIGIRIN FADIyayinda fadi yakai wanda baza a kirashida inci ku yadi kukuma mita ba tu ananma ana samu digiri(3)DIGIRIN ZAFIitama na u ra mai nuna zafi kusanyi (tanfirita) tana anfanida kalmar digiri dan nuna yawan zafi ku sanyi DAGANAKUUK ALI

Share this on:

Be the first to comment on "Meye digiri"

Publish Comment

Name:

Email Address:

Comment:

Captcha verify:
hoton CAPTCHA

Nakune karamin marubuci UK ALI

Barka, wannan shi ne bangaren bayani game da mai wallafa. A wannan shafi na fasaha tv bama yada banna


Related Posts

  • [Post thumbnail] Barkada salla
    Yaune muke mi cike dafarin ciki kan wanan ranar goma zulqida 10;22;1041

Blog Categories